Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Arytmier

Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).

Olika arytmier kräver olika behandling

Det finns många olika arytmier och diagnosen får man lättast genom att ta ett EKG. Ger arytmin symptom påbörjas vanligtvis behandling av något slag. Långsam, symptomgivande puls leder nästan alltid till pacemakerbehandling. Tyvärr finns inga läkemedel som på ett enkelt sätt höjer pulsen. På sjukhusen ges speciella dropp intravenöst om man i akuta situationer vill höja pulsen.

En fördel med pacemaker är att den inte ger några biverkningar som läkemedel brukar göra. Som vid all kirurgi kan komplikationer uppstå, men de är rätt ovanliga i pacemakersammanhang.

Många människor har normalt lättare former av arytmier som t.ex. extraslag på hjärtat, som under några sekunder bryter den regelbundna rytmen. En del patienter upplever det mycket obehagligt med extraslagen. Många tycker att det känns som om hjärtat skulle stanna. I de allra flesta fall är extraslagen ofarliga. Tyvärr brukar en pacemaker inte ta bort extraslagen och därför inte vara till någon hjälp.

Barn kan normalt ha en lätt arytmi. Sinusrytmen är lite oregelbunden något som är helt normalt. Uppstår symptom bör en utförligare undersökning göras.

Ordboken säger

arytmi´ (nylatin arrhythmi´a, av grekiska nekande a och rhythmo´s 'takt', 'rytm), arrytmi, hjärtarytmi, störning av hjärtats normala rytm, dvs. av hjärtats förmåga att bilda och/eller fortleda elektriska impulser. Störningen medför att hjärtat slår fortare (takyarytmi) eller långsammare (bradyarytmi) än normalt. Vid arytmi är hjärtats verksamhet dessutom vanligen mer eller mindre oregelbunden. Arytmi kan orsakas av förändringar i hjärtats retledningssystem i dess förmak (förmaksarytmi) eller kammare (kammararytmi).