Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

EKG

EKG – elektrokardiografi – är en registrering av den elektriska aktiviteten som alstras och överförs av speciella hjärtceller. Kroppens vävnad är ledande, och de elektriska hjärtsignalerna kan avledas från kroppsytan. EKG är den diagnostiska metod som används mest vid förmodad hjärtsjukdom. Elektrokardiodiagrammets olika delar för varje hjärtslag beskrivs genom en vedertagen bokstavskombination.

P-vågen

P-vågen motsvarar depolarisationen precis före förmakskontraktionen.

QRS-komplexet

QRS-komplexet visar kammarurladdningen med efterföljande kontraktion.

T-vågen

T-vågen är återhämtningsfasen som också kallas repolarisationen. Då vandrar jonerna tillbaka till sina ursprungslägen – muskelcellernas inre – och inväntar nästa depolarisation dvs. urladdning.