Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Hej och välkommen till Svenska arytmialliansen!

Thomas Fåhraeus

Under denna webbadress håller vi för närvarande på att bygga upp en ny webbsida som kommer att handla om rytmstörningar på hjärtat: arytmier. Här kommer Du att kunna läsa om olika arytmier, vilka symptom de medför, olika sätt att diagnostisera dem och vilka behandlingar som står till förfogande.

Många av er som läser detta har säkert sett vår första webbsida: www.pacemaker-info.se som initialt vände sig till pacemakerpatienter och anhöriga. Så småningom kom många frågor från patienter med arytmier men som inte hade pacemaker. Hjärtarytmier är så pass vanligt att vi inte är förvånade att så många frågor kommit in via vårt forum och att läsekretsen är förhållandevis stor.

För några år sedan startade en organisation i England som fått namnet ”The Arrhythmia Alliance”. Syftet med denna organisation var i början främst att hjälpa och stötta patienter med arytmier. Organisationen har vuxit kolossalt under de tre senaste åren och nu påverkar den arytmisjukvården i England. Man har uppmärksammat politiker på olika nivåer att arytmisjukvården måste förbättras och så har också skett.

Många privatpersoner och företag har donerat pengar till organisationen och till arytmivården och antalet hjärtspecialister har ökat. Kända personer har välvilligt ställt sig till foga för att hjälpa till som Sir Elton John, Sir Roger Moore och Tony Blair.

Den engelska arytmialliansen startades av Trudie Lobban, en kvinna som med stor energi och ett mycket målmedvetet sätt har fört fram organisationen till vad den nu är.

Flera underorganisationer har bildats som t.ex. en för patienter med förmaksflimmer, en för pacemaker/ ICD patienter, en för patienter med svimningar pga. hjärtsjukdom mm. Då flera länder i Europa visat intresse för Arytmialliansen i England har man nu beslutat att hjälpa uppförandet av nya organisationer i intresserade länder. Vi från Sverige har varit intresserade och följt organisationen i England ett par år.

Förra året 2008 startade vi i liten skala en arytmiallians i Lund och det är den vi bygger upp nu under det kommande året. På många sätt har vi en bra arytmivård i Sverige men vi behöver ge mer information till allmänheten om arytmier. Vi vill gärna få ökade resurser till sjukhusen att satsa mer på arytmivård. Väntetiden på att komma till en hjärtspecialist kan vara upp till ett halvår för en arytmipatient. Skall man genomgå en s.k. ablation är väntetiden cirka ett år! Köerna för en enkel pacemakeroperation kan uppgå till tre månader om inte akuta skäl föreligger.

Vi bygger upp denna webbsida nu och vår webbansvarige Magnus Tamelander ansvarar för dess utformning. Vi räknar med att kunna öppna webbplatsen för allmänheten i mitten av april. Väl mött i den nya organisationen Svenska arytmialliansen!

Thomas Fåhraeus
Ordförande

Ytterligare läsning och länkar
Se även: 
Trudie Lobban
Filer och dokument