Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Januarimötet om arytmier i Stockholm

Överst till vänster: Greger Ivarsson - Medtronic, Carl- Johan Höijer samt Thomas

Medtronics numera klassiska januarimöte för arytmiintresserad vårdpersonal i de nordiska länderna gick av stapeln fredagen den 29 januari på World Trade Center i ett snöigt Stockholm. Dagen innan ägnades åt undervisning i pacemakerkirurgi, problemlösning av komplicerade pacemakerfall och inte minst programmering av implanterbara defibrillatorer (ICD). Trots många års erfarenhet kan det även för erfarna kirurger vara svårt att finna lämpliga blodkärl att placera elektroder i och få elektrodspetsarna på plats i hjärtat. Olika kirurgiska metoder diskuterades och många praktiska råd framfördes.

Dagen därpå ägnades åt den vetenskapliga delen av mötet med inbjudna föreläsare.

Dr Fredrik Gadler

Dr Fredrik Gadler, Karolinska Universitetssjukhuset – Solna, presenterade det svenska pacemaker/ICD-registret. I Sverige lägger ungefär 50 sjukhus in pacemakersystem och statistik från de olika sjukhusregionerna visades. Det är ett viktigt arbete. Genom rapportering till registret kan man se trender, indikationer, komplikationer, systemval, implantationsfrekvens m.m. som delvis kan ses som en sorts kvalitetskontroll i Sverige och ger oss dessutom möjlighet att jämföra våra resultat med utlandet. För några år sedan implanterade England hälften så mycket pacemakrar som Västeuropa medan USA lade in dubbelt så mycket!

Professor A. John Camm

Från England var professor A. John Camm, London, inbjuden att tala om en forskningsstudie rörande hur man upptäcker arytmier med implanterbara sk loop recorders (ILR). Långtidsregistrering med EKG via ILR kommer med all sannolikhet att öka och det i sin tur kommer att förbättra arytmivården.

Professor Carina Blomström-Lundqvist

Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska Sjukhuset i Uppsala pratade om kirurgisk- och kateterablation. Ablation är ju en speciell teknik där man numera förstör arytmivävnad i eller intill hjärtat genom att värma strukturerna med en kateter. En vanlig indikation nuförtiden är förmaksflimmer där ablationsbehandling ofta är mycket framgångsrik. Vi kommer att beskriva ablationsbehandling senare här på www.arytmia.se

Dr Ole Kongstad

Även andra talare pratade om ablationstekniker och indikationer bl a dr Ole Kongstad från Universitetssjukhuset i Lund.

Dr Nils Edvardsson

Dr Nils Edvardsson från Göteborg höll ett föredrag om en omfattande studie med ILR där man bedömmer hur man kan avslöja förmaksflimmer. Det är en stor studie med många patienter från olika länder som deltar. Oupptäckt förmaksflimmer kan i enstaka fall medföra blodpropp något som kan förhindras med bloduttunnande medicin.

Dr Carl-Johan Höijer

Dr Carl-Johan Höijer, Universitetssjukhuset i Lund, framförde ett mycket uppmärksammat föredrag om de etiska aspekterna vid ICD-behandling. Patienter med svåra hjärtsjukdomar har en ökad risk för att få kammarflimmer, som kan vara livshotande, om denna arytmi inte genast bryts. De patienter som haft kammarflimmer (VF) brukar få en ICD implanterad. Men sedan är en annan fråga om man profylaktiskt skall lägga in ICD-dosor på patienter i riskgrupperna? Implantationen är kostsam och kräver livslång kontroll. Komplikationer är inte helt ovanliga. Men som sagt, man kan rädda en och annan patient från plötslig död genom att i ”förtid” ge dem en ICD-dosa, som således bryter ett kammarflimmer.

Arytmialliansen presenterade sig

Slutligen kan nämnas att vi på arytmialliansen arymia.se fick en chans att presentera oss och uppmana sjukhus att arytmipatienter kan läsa om sin sjukdom på vår webbsida och även hitta länkar till andra värdefulla sidor.