Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Lär dig hjärt-lungräddning (HLR) – rädda familjemedlemmar

I USA drabbas cirka 400 000 invånare av plötsligt hjärtstillestånd varje år. 88% av stillestånden sker i hemmet. Är en familjemedlem utbildad i HLR fördubblas eller till och med tredubblas den drabbades chanser att överleva. Tyvärr är det bara en tredjedel av alla patienter som får första hjälpen med HLR i hemmet då kunskapen fattas. Om någon eller några i familjen kan utföra adekvata hjärtkompressioner i väntan på ambulans, så skulle många liv kunna räddas enligt Amerikas största hjärtorganisation AHA – American Heart Association.
hlr-familj-1.png

Att utföra hjärt-lungräddning nu är mycket lättare än tidigare. Man behöver inte bry sig om att blåsa in luft i patienten längre. Det räcker med att koncentrera sig på att med båda händerna mitt på bröstkorgen trycka ner bröstbenet cirka 100 gånger i minuten. Dessa kompressioner måste pågå hela tiden tills sjukvårdspersonal kan ta över.

Det är tröttsamt att ge hjärtkompression. Den som börjar trycka bör se sig om efter någon som kan ta över efter kanske fem, tio minuter. Det är lätt att instruera den som avlöser om han/hon är okunnig om hjärtkompression. Man turas om tills adekvat hjälp anländer.

År 2007 beslöt den amerikanska kongressen att första veckan i juni varje år skall ägnas åt undervisning och upplysning om plötsligt hjärtstillestånd. Den nya "hands-on"-tekniken lärs ut med enbart hjärtkompressioner. Man bör också ta reda på var närmaste hjärtstartare (AED, Automated external defibrillator) finns. Man undervisar också hur hjärtstartare användes. Den bryter en pågående hjärtrusning som kallas för kammarflimmer. Under kammarflimmer råder ett hjärtstillestånd dvs hjärtat pumpar inte ut något blod.

Det är beundransvärt hur t.ex. USA och England anstränger sig att undervisa sina medborgare i akuta hjärtsituationer inklusive förebygga strokeanfall. Varje år har England en nationell arytmivecka i slutet på maj, i år under mottot "You heart in your hands". Frivillig sjukvårdspersonal lär ut pulstagning, HLR, användning av hjärtstartare och hur man upptäcker förmaksflimmer och därmed minskar risken för stroke. I år tillägnade USA hela februari månad till att göra medborgarna medvetna om riskerna för hjärtsjukdomar och förespråkar ett sundare leverne. Denna vecka pågår "CPR/AED Awareness week" i USA dvs hjärt-lungräddningskurser och instruktioner om hjärtstartare. Lite äldre barn och föräldrar undervisas i HLR. Detta är oerhört viktigt om det finns någon i familjen med hjärtsjukdom.
Det borde Sverige också införa.

I Sverige är vi inte lika alerta när det gäller information och utbildning av våra medborgare om akuta hjärtsituationer. Det förekommer ofta annonser med önskan om donationer till hjärtforskningen, men det hjälper inte individen som drabbas just nu.

Sverige saknar kampanjer med undervisning av ett större antal invånare. För att budskapet om HLR skall nå ut till de flesta medborgare, behövs publikationer i dagstidningar och inte minst i TV med jämna mellanrum.

Vi har Alla Hjärtans Dag men vi skulle behöva en vecka för att visa hur hjärtat skall fortsätta att slå. När beslutar den svenska regeringen att vi skall få en årlig hjärtvecka som skulle rädda många liv?

Ytterligare läsning och länkar