Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Svenska Arytmialliansen

Svenska Arytmialliansen

Hej och välkommen till Svenska Arytmialliansen. Vi öppnade januari 2010. Här finns redan en hel del att läsa om arytmier för den som har intresse.

Bakgrund till svenska arytmialliansen

Att vi har valt ordet allians beror på att vi delvis har den engelska förening ”Arrhythmia Alliance” A-A som förebild. Under senaste åren har denna allians byggt upp ett nätverk av lokala föreningar för patienter med arytmiproblem i England. Patienter samlas och har kunnat påverka vården. Behandlingen av arytmipatienter var inte särskilt tillfredställande och A-A började bygga upp en verksamhet som skulle bevaka, informera och hjälpa patienter med kanske behandlingskrävande arytmier.

Under senaste året har man på många olika områden förbättrat arytmivården i England inte minst tack vare att politiker engagerat sig i A-A:s kampanjer för en bättre arytmivård. Arrhythmia Alliances framgångar har spritt sig till många länder, både i Europa, USA och Asien. Vi i Sverige gick med i den "internationella" alliansen under hösten 2008 som ett av de första länderna.

Vad är då arytmialliansens målsättning och behöver Sverige ha en arytmiallians överhuvudtaget?

Vårt primära mål är ganska enkelt: att öka kunskaperna om arytmier hos allmänheten, belysa symptom och informera om olika behandlingar. Tyvärr är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden just hjärtarytmi. Kan man sprida kunskap om arytmier så är många övertygade om att den höga dödssiffran skulle kunna sänkas drastiskt.

I vår arbetsgrupp finns läkare och sjuksköterskor som i många år arbetat enbart med arytmipatienter och vi vet alla att ett stort informationsbehov föreligger både till patienter, anhöriga och till allmänheten. Helt naturligt oroar sig många för sitt hjärta framför allt om pulsen inte är normal. När väl en diagnos är satt kan terapin sättas in.

Ett vanligt exempel är följande: En patient kommer in akut på sjukhus efter en svimningsattack och man finner att hjärtat stannar till då och då. Inom något dygn kan patienten ha fått en pacemaker inopererad och kan skrivas ut i princip samma dag från sjukhuset. Tidsbrist och personalstress gör att informationen om livsföring, prognos mm blir knapphändig och det är inte ovanligt att patienterna efteråt blir deprimerade, oroade och ibland chockade av det snabba vårdförloppet.

Vad är onormal puls?

Det finns många olika typer av ”onormal” puls. Den vanligaste störningen av hjärtrytmen (pulsen) är förmodligen så kallade extraslag som avbryter den annars normalt regelbundna lugna pulsen. Nästan alla människor har till och från extraslag, ett ganska oskyldigt fenomen, men som kan upplevas väldigt obehagligt hos en del. Några människor har skurar av extraslag och när man tar pulsen känner man hur ”hackigt” hjärtat slår.

En annan inte alltför ovanlig rytmstörning på hjärtat är för långsam puls vilket innebär att hjärtat inte slår tillräckligt fort i vila eller/och under fysisk ansträngning. Orsaken kan vara att hjärtats elektriska system kan vara skadat eller vara missbildat.

Onormal puls kan också innebära motsatsen dvs hjärtat slår för fort utan att personen utövar någon ökad fysisk aktivitet. Somliga människor får sk hjärtrusningar som kan vara mycket obehagliga och ibland direkt farliga om inte någon form av terapi påbörjas.

Arytmisjukvården syftar till att med alla tillgängliga medel försöka återställa arytmier till en fysiologisk normal puls. Det kan ske med olika terapier som läkemedel, pacemakerbehandling, ablationer (beskrives senare) implanterbara defibrillatorer vid farliga hjärtrusningar mm.

Om oss

Vi kommer inte att svara på patientspecifika frågor via webbsidan eller kontaktforumläret – i alla fall inte till att börja med. Tonvikten kommer att läggas på att informera på ett övergripande plan genom denna webbplats. Vi har begränsade resurser, och den resurs som är mest kritiskt just nu är dygnets vakna timmar för Thomas Fåhraeus som skriver allt material här och Magnus Tamelander som sköter teknik och webbsidan. I framtiden kan detta komma att ändras – beroende på om fler eldsjälar tillkommer som kan ägna tid åt Arytmialliansens arbete och målsättning. Använd vårt kontaktaforumlär om du vill nå oss och hjälpa oss hjälpa andra.